O Nas

AUDIT ADVISORS Sp. z o.o. jest profesjonaln± firm± ksiêgowo-audytorsk± uprawnion± do badania sprawozdañ finansowych za³o¿on± i zarz±dzan± przez osoby posiadaj±ce wieloletnie do¶wiadczenie w zakresie obs³ugi ksiêgowej i finansowej spó³ek kapita³owych polskich oraz z kapita³em zagranicznym o zró¿nicowanym profilu dzia³alno¶ci.


Nasz± naczeln± dewiz± jest zapewnienie Klientom us³ug najwy¿szej jako¶ci w zakresie ksiêgowo¶ci i finansów. Dostosowujemy siê do zmieniaj±cego siê otoczenia biznesowego i odpowiadamy na indywidualne potrzeby Klienta, jednocze¶nie maj±c na uwadze jego oczekiwania odno¶nie minimalizacji kosztów obs³ugi finansowo-ksiêgowej.

NASZ ZESPÓ£

Katarzyna Osowska - Prezes Zarz±du - bieg³y rewident nr licencji 10886,

Ponadto wspó³pracujemy z do¶wiadczonymi doradcami podatkowymi oraz ksiêgowymi i specjalistami w zakresie rachunkowo¶ci i finansów.