O Firmie
  
   Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowo Us³ugowe „MAK-POL” zosta³o za³o¿one i rozpoczê³o swoj± dzia³alno¶æ w 1995 roku, jego siedziba mie¶ci siê przy ulicy Podgórnej 12 w Bielsku-Bia³ej. Za³o¿ycielem i jej jedynym w³a¶cicielem jest Tadeusz Mêdrzak. Jego ide± by³o stworzenie du¿ego i silnego przedsiêbiorstwa o zasiêgu regionalnym, którego wyroby przez wysok± jako¶æ i szeroki asortyment bêd± cenione i poszukiwane przez klientów, a marka na trwa³e zapisze siê w bran¿y spo¿ywczej regionu, w którym bêd± dzia³aæ.
Przedsiêbiorstwo od chwili powstania dzia³a nieprzerwanie. W czasie przesz³o ju¿ kilkunastoletniej dzia³alno¶ci firma zawsze k³ad³a ogromny nacisk na wysok±, jako¶æ wytwarzanego produktu. Pocz±tkowo produkowany by³ wy³±cznie makaron domowy, zwyczajowo zwana nitk±-krajank±, którego receptura oraz sposób produkcji jest taki jak makaron robiony przez nasze babcie.
Czytaj wiêcej

  
  
  Przepisy  
  Leczo - Nitki  
  Sk³adniki
  • 1/2 kg pieczarek
  • 1 cebula
  • 1 czerwona papryka
  • ok.30 dag boczku chudego
  • 2 kie³basy
 
  Opis Przygotowania
W wiêkszym garnku zagotowaæ wodê. Do gotuj±cej siê wody wrzuciæ pokrojona w kostkê marchewkê, paprykê, li¶æ laurowy, pieprz, ziele angielskie. Na patelni na oleju podsma¿amy pokrojony boczek, kie³basê, cebulê (a¿ siê wszystko lekko zarumieni). Podsma...
misdevise