strona g³ównainfoWydawnictwo Kolumbnapisz do nas

OBIE¯Y¦WIAT NA CD  

OBIE¯Y¦WIAT NA CD | KRAJE | REPORTA¯E | OPOWIE¦CI | FOTOGALERIA | FILMOTEKA | KLUB | KONKURSY| KSIÊGARNIA

wiêcejAKTUALNY  "OBIE¯Y¦WIAT"

      Aktualny numer magazynu turystycznego OBIE¯Y¦WIAT to nr 28. Czasopismo jest kierowane do wszystkich osób kochaj¹cych podró¿e. Oprócz reporta¿y i zdjêæ zawiera tak¿e ofertê podró¿y po Polsce i wyjazdów do mniej turystycznie przez nas eksploatowanych krajów europejskich takich jak Wyspy Owcze czy Malta. W tym wydaniu podró¿nicy zabior¹ czytelników równie¿ do Tunezji i Grecji oraz do odleg³ych pañstw takich jak Samoa i Brazylia. Proponujemy te¿ udzia³ w wyprawie marzeñ do Indii. Aktualny numer jest dostêpny on-line BEZP£ATNIE. ¯yczymy mi³ej lektury.
zobacz on-line >>>

-----------------------------------------------------------------------

 

500x300.jpg (45017 bytes)

 

------------------------------------------------------

(703) 407-2351

MAGAZYN OBIE¯Y¦WIAT NR 1,2,3,4

4 x PC CD-ROM W CENIE 39,80 z³
(wysy³ka na koszt wydawcy)

WIÊCEJ >>>

------------------------------------------------------

OIEZY¦WIAT 4 - 1/2004 OBIE¯Y¦WIAT NA CD-ROM NR 4
 

Specjalnie dla magazynu Sir Edmund Hillary wspomina zdobycie Mt. Everestu. Na CD-ROMie s± równie¿ relacje polskich podró¿ników m.in. z Peru, Egiptu, Nepalu, S³owacji i Krajów Nadba³tyckich, a tak¿e z Australii i Papui Nowej Gwinei, Jordanii, Indii, Sri Lanki, Hawajów i Laponii.
Numer zawiera 14 relacji polskich podró¿ników zajmuj±cych
120 ekranów tekstowych z praktycznymi informacjami i reporta¿ami,
200 minut radiowych opowie¶ci i muzyki etnicznej,
1900 podpisanych zdjêæ oraz 35 minut sekwencji filmowych.

wiêcej >>>

 

 

OBIE¯Y¦WIAT NR 3

  Numer 3/2003 zawiera 10 relacji polskich podró¿ników zajmuj±cych: 100 ekranów tekstowych z praktycznymi informacjami i reporta¿ami,250 minut radiowych opowie¶ci i muzyki etnicznej,1600 podpisanych zdjêæ oraz 40 minut sekwencji filmowych. Relacje m.in. ze S³owacji, Wielkiej Brytanii, Togo i Tajlandii oraz Kambod¿y.
                                                                 wiêcej >>>

 

OBIE¯Y¦WIAT NR 2

  Zapraszamy do obejrzenia internetowej, demonstracyjnej wersji magazynu. Numer 2/2003 zawiera 10 relacji polskich podró¿ników zajmuj±cych 80 ekranów tekstowych z prak- tycznymi informacjami i reporta¿ami, 250 minut radiowych opowie¶ci i muzyki etnicznej ilustrowanych slajdami, 1530 podpisanych zdjêæ oraz 40 minut sekwencji filmowych.
                                                                 wiêcej >>>

OBIE¯Y¦WIAT NR 1

  Zapraszamy do obejrzenia internetowej, demonstracyjnej wersji pierwszego numeru multimedialnego magazynu podró¿niczego OBIE¯Y¦WIAT. Do czasopisma, które ukazuje siê co kwarta³, do³±czony jest CD-ROM z osiemnastoma relacjami polskich podró¿ników z wypraw na 6 kontynentów. Na kr±¿ku zajmuj± one 100 ekranów tekstu, 225 minut opowie¶ci, 1400 zdjêæ oraz 40 minut filmów.                                      underbear

POLECAMY W NASZEJ KSIÊGARNII

wiêcej >>>S£OWACJA
100 miejsc i atrakcji
turystycznych

(kaseta VHS lub VideoCD 60 min.)
  Film, zrealizowany we wspó³pracy z Narodowym Centrum Turystyki S³o-wackiej, pokazuje ponad 100 miejsc i atrakcji godnych zobaczenia.
  
  mapa gratis!!!      wiêcej >>>

Samochodem
przez Skandynawiê

(kaseta VHS lub VideoCD 60 min.)
  To proste... Wystarczy wsi±¶æ
do samochodu, wjechaæ na który¶ z regularnie kursuj±cych "tramwajów wodnych" i wkrótce znale¼æ siêpo drugiej stronie Ba³tyku.  
         

wiêcej >>>

Nowa Zelandia KRAJE

   Nowa Zelandia - kraj, le¿±cy na bezkresnych wodach po³udniowego Pacyfiku, kojarzy
siê naszym rodakom najczê¶ciej z owocem lub ptakiem kiwi, ludo¿ercami albo z pierwszym
zdobywc± Mt Everestu - Edmundem Hillarym. Ma³o kto pamiêta w Polsce, jak nazywa siê
stolica kraju i gdzie dok³adnie le¿y Nowa Zelandia.                                       5204188555

Klub Obie¿y¶wiatów KLUB OBIE¯Y¦WIATÓW

     Podró¿ujesz? Codzienne ¿ycie traktujesz jako niezno¶n± przerwê miêdzy jedn±, a drug± eskapad±? Fotografujesz? Filmujesz? Piszesz? A mo¿e wolisz opowiadaæ? £±czysz
wszystkie te formy wypowiedzi? Chcesz podzieliæ siê swoimi wra¿eniami i konkretn±
wiedz± z innymi podró¿nikami?                                                                 wiêcej >>>

TURYSTYCZNE LINKI I BANERY

     Zapraszamy do odwiedzenia ciekawych stron turystycznych, na których znajdziecie Pañstwo relacje podró¿ników, fotoreporta¿e z wypraw, informacje praktyczne oraz aktualne oferty biur podró¿y. Obie¿y¶wiatów i firmy turystyczne zapraszamy równie¿
do wymiany linków i banerów.                                                                845-309-6428

 

 

OBIE¯Y¦WIAT NA CD | KRAJE | 2293799164 | OPOWIE¦CI | FOTOGALERIA | FILMOTEKA | KLUB | KONKURSY| KSIÊGARNIA
4107270362 | INFO | 3479327191 | NAPISZ DO NAS

Wszelkie prawa zastrze¿one (c) Copyright by Wydawnictwo Kolumb