PRODUKTY PROMOCJE 8189075228 (240) 343-7527 (850) 659-3982 KONTAKT
  6478568317
  716-772-1981
  Wie¿e cisnieñ
  (617) 640-6428
  503-388-7163
  918-886-6423
  Ulice, grafitti, wyklejanki
  overquarter
  (417) 447-6215
  Marketing spo³eczno¶ciowy
  Wideo Online
  (505) 939-1710
  Kina
  tritactic
  Reklama d¼wiêkowa
  408-494-4448
  Althermedia Sp. z o.o.
  Zarz±d
  (561) 297-0103
  Media o nas
  3233813586
  (517) 628-4939
  Praca u nas
  Po godzinach
  5612726610
  irreconciliation
  2675692557
  4386673554
  Kontakt
(510) 708-7002

Najnowsza Kampania:

STRONA G£ÓWNA  

Z rado¶ci± witamy Ciê na stronie agencji reklamowej ALTHERMEDIA.
Specjalizujemy siê w reklamowych kampaniach outdoorowych, internetowych i ambientowych.

Outdoor. Jeste¶my jednym z najwiêkszych dostawców no¶ników wielkoformatowych reklamy zewnêtrznej (OOH). Posiadaj±c sieæ kilkuset w³asnych no¶ników wielkoformatowych w 50 miejscowo¶ciach w ca³ej Polsce mo¿emy zaproponowaæ konkurencyjne stawki.

Ambient media. Jeste¶my prawdopodobnie najwiêkszym dostawc± kampanii ambientowych w Polsce. Nie ma miesi±ca bez kampanii ambientowej na naszej flagowej warszawskiej lokalizacji skrzy¿owanie Marsza³kowskiej i ¦wiêtokrzyskiej.

Internet. Dziêki profesjonalnej ekipie mamy tylko zadowolonych klientów. Jako nieliczni oferujemy kampanie crossmediowe ³±cz±ce Internet z outdoorem, ambient mediami i eventami w jedn± ca³o¶æ.

(610) 552-0709 819-989-7236 8006479839

Wielki format Mega format / super size / king size

Nasze no¶niki reklamy zewnêtrznej to w du¿ym stopniu klasyczne wielkie formaty od 500m2 do 3000 m2 klasy premium w centrach 7 najwiêkszych miast (Warszawa, Kraków, Gdañsk, Katowice, Poznañ, Wroc³aw, £ód¼).
Posiadamy tak¿e najlepsze ¶ciany budynków pod siatki reklamowe w kilkunastu nieco mniejszych miastach wojewódzkich typu Zielona Góra czy Bydgoszcz.
Posiadamy tak¿e sieæ kilkudziesiêciu no¶ników wielkoformatowych typu mega plakaty o standardowej wielko¶ci 50 m2 i 100 m2.
W naszej ofercie reklamy zewnêtrznej znajd± pañstwo takie rodzynki wielko-formatowe jak kilkana¶cie wie¿ ci¶nieñ na Mazurach i nad morzem.

Ekrany pneumatyczne Out Of Home

Od kilku lat realizujemy kampanie outdoroowe na ekranach pneumatycznych o powierzchni od 24 m2 do 100 m2. Posiadaj±c na w³asno¶æ kilkadziesi±t no¶ników pneumatycznych (zwanych tak¿e airboard, airwall, pneumatyki, ekrany pneumatyczne) oferujemy kampanie reklamowe na no¶nikach usytuowanych przy najwiêkszych centrach handlowych, galeriach i w centrach miast w ca³ej Polsce.

No¶niki 'targetowane' OOH

Szybko i sprawnie realizujemy kampanie na reklamach winylowych na zewnêtrznych no¶nikach reklamowych dedykowanych lokalizacyjnie dla naszych klientów (np. dla hipermarketów). Taka forma reklamy (siatki winylowe na budynkach) jest obs³ugiwana przez nas od pocz±tku do koñca, od wyszukania lokalizacji pod reklamê na ¶cianach budynków, poprzez uzyskanie wszystkich wymaganych pozwoleñ, uzbrojenie i o¶wietlenie ¶ciany reklamowej, a¿ po druk i monta¿ samej siatki winylowej.

903-692-3878 631-960-8608

Kampanie ambientowe i eventy reklamowe OOH

Jeste¶my prawdopodobnie najwiêkszym w Polsce wykonawc± ambientowych kampanii outdooowych. Oferujemy obs³ugê typu full service (mediaplan, projekt graficzny, produkcja, lokalizacje, monta¿, serwis no¶ników reklamy zewnêtrznej). Realizujemy wiêkszo¶æ kampanii ambientowych dla bran¿y filmowej.
Zrealizowali¶my te¿ wiele eventowych kampanii reklamowych w metrze, w ¶rodkach komunikacji miejskiej, na rondach i g³ównych skrzy¿owaniach dla telekomów i mediów.

(619) 658-2828

Internet

Specjalizujemy siê w kampaniach anga¿uj±cych internautów. Nowo¶ci± w naszej ofercie jest obs³uga platform Facebook i Twitter. Dziêki marketingowi spo³eczno¶ciowemu (social marketing) jeste¶my w stanie zaplanowaæ skuteczne kampanie dla marek, eventów czy akcji spo³ecznych (CSR). Dodatkowo ka¿d± kampaniê mo¿emy wesprzeæ: buzz marketingowo (marketing szeptany), viralowo (filmy wirusowe), reklam± w wyszukiwarce Google (Adwords, Adsense). Przeprowadzamy te¿ standardowe kampanie lokalne i wysokozasiêgowe typu display. Dla ka¿dej akcji osobno budujemy platformy komunikacji: strony WWW, mikrospo³eczno¶ci, blogi, mikro logi, videoblogi, programy czy aplikacje korzystaj±ce z mo¿liwo¶ci wolnego API.