·|­ûµn¿ý . 782-462-0864 . Àx­È±M°Ï . ±b³æ¬d¸ß . ³sµ¸§Ú­Ì


·|­ûµn¿ý
 


 
·|­ûªù¸¹
¡@
·|­û±K½X
¡@
   
 

   
 

 


«ØijÂsÄýª©¥»¬°IE5.0¥H¤W¡A¸ÑªR«×800X600¡@¥»ºô­¶¬°§»»·¹q°T©Ò¦³ Copyright (c) 2003 SaveCom. All rights reserved.
±ýÂà¸ü¡B¤Þ¥Î¥ô¦ó¥»ºô¯¸¥þ³¡©Î³¡¤À¤§°T®§,½Ð¨Æ¥ý¨ú±o¥»¤½¥q®Ñ­±¤§¦P·N,¹HªÌ¨Ìªk°l¨s¬ÛÃöªk«ß³d¥ô¡C
§»»·¹q°TªÑ¥÷¦³­­¤½¥q SaveCom International Inc.¡@¦a§}¡G¥x¥_¥««n´ä¸ô¤T¬q50«Ñ3¸¹2¼Ó ¡@«ÈªA±M½u¡G(02)2653-8181