www.okya.cz

In-poèasí


5206963737


bezdrátové pøipojení k internetu www.Bezlimitu.cz
Informace pro zákazníky

Help Desk
www.Pe3ny.net

222 741 222

Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám, že od 1.10.2011 je novým provozovatelem bývalé internetové sítì Bezlimitu.cz spoleènost Pe3ny.net s.r.o.


Pe3ny.Net s.r.o., Zvoníèkova 1928/3, 162 00 Praha 6
Web:
www.pe3ny.net
Mail: info@pe3ny.net
Helpdesk: 222 741 222

2012

Dìkujeme našim zákazníkùm a obchodním partnerùm za pøízeò a spolupráci , kterou jste nás poctili a do dalšího roku pøejeme hodnì zdraví, štìstí a pracovních úspìchù

za celý team OKYA s.r.o.
Pøemysl Burian

 

Nejde Vám internet?
Prosíme, zapamatujte si následující úkony. Než nám zavoláte, pøesvìète se, že:
- kabel vedoucí do Vašeho PC a k bezdrátové stanici je pøipojen
- síový adaptér pro napájení stanice Bezlimitu je zasunut do zásuvky 230V
- proveïte restart Vašeho PC
- proveïte restart bezdrátové stanice (vypnout a opìt zastrèit sítový adapter do zásuvky 230V)
- pokud používáte více poèítaèù proveïte rovnìž restart switche, nebo routeru
- zkontrolujete pøipojení ke stránkám www.pe3ny.net - zkontrolujte pøipojení k Vašim oblíbeným stránkám
Pokud všechny pokusy selhaly, volejte Help Desk


605-579-1552 | Zpìt na hlavní nabídku