Internetowa Kancelaria Adwokacka

    
Internetowa Kancelaria Adwokacka
adwokata W³odzimierza Barañskiego

ul. Gen. W³adys³awa Andersa 8 lok.2, 00-201 Warszawa
tel.: (+48 22) 831 0445

ul. Zielna 39 lok.711, 00-108 Warszawa
tel/faks.: (+48 22) 620 3219, 6548886, faks (+48 22) 654 8887
kom. (+48) 602 553346

ika@sm.pl
tak¿e prawo karne
tak¿e prawo podatkowe

Internetowa Kancelaria Adwokacka adwokata W³odzimierza Barañskiego prowadzi za poœrednictwem internetu szybk¹ i wszechstronn¹ obs³ugê prawn¹ osób fizycznych oraz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.

Do wspó³pracy z naszymi Klientami wykorzystujemy proste procedury, stosuj¹c w szerokim zakresie nowoczesne, efektywne techniki komputerowe.

Internetowa Kancelaria Adwokacka oferuje nastêpuj¹ce rodzaje pomocy prawnej:

  • udzielanie porad prawnych
  • przygotowywanie opinii prawnych
  • sporz¹dzanie projektów pism i umów
  • konsultacje w zakresie prowadzenia spraw przed s¹dami i organami administracji

Internetowa Kancelaria Adwokacka nie wymaga od Klientów podawania danych osobowych, ani te¿ jakichkolwiek innych danych identyfikuj¹cych.

Podstawow¹ us³ug¹ œwiadczon¹ przez Internetow¹ Kancelariê Adwokack¹ jest szybkie udzielanie porad prawnych przekazywanych poczt¹ elektroniczn¹. Honorarium za te us³ugê w wersji standardowej wynosi 50 z³. plus VAT.

W celu skorzystania z pomocy Internetowej Kancelarii Adwokackiej prosimy o wybór najbardziej odpowiadaj¹cej Pañstwu opcji:      3175652873

Aby poznaæ stosowane przez nas procedury obs³ugi Klientów oraz zaznajomiæ siê z cenami us³ug Internetowej Kancelarii Adwokackiej prosimy obejrzeæ schemat procedury wykonywania us³ug IKA, a tak¿e przejrzeæ honoraria i sposoby zap³aty IKA.


Adwokat W³odzimierz Barañski wpisany jest na listê adwokatów prowadzon¹
przez Okrêgow¹ Radê Adwokack¹ w Warszawie.

ul. Gen. W³adys³awa Andersa 8 lok.2, 00-201 Warszawa, tel (+48 22) 831 0445
ul. Zielna 39 lok.711, 00-108 Warszawa, tel/faks (+48 22) 620 3219, 6548886 faks (+48 22) 654 8887
tel. kom. (+48) 602 553346