o_nas czlonkowie aktualnosci kontakt
Najnowsze raporty i badania     wszystkie
III Ranking centrów handlowych wrzesieñ 2012
czytaj wiêcej..

II ranking Centrów Handlowych wrzesieñ 2011
Zakoñczy³a siê II edycja Rankingu Centrów Handlowych.
W badaniu przeprowadzanym przez PENTOR Research wziê³o udzia³ 213 Galerii Handlowych.
Zapoznaj siê z wynikami.
czytaj wiêcej..

I ranking Centrów Handlowych grudzieñ 2010
4302433120
Nasi cz³onkowie
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Ochrona interesów i praw Najemców korzystaj¹cych z lokali w obiektach handlowych,
 2. Dzia³anie na rzecz zapewnienia równych praw
  i obowi¹zków dla Najemców i Wynajmuj¹cych lokali w obiektach handlowych w szczególnoœci
  w zakresie zawieranych umów najmu,
 3. Informowanie o bezprawnych i niezgodnych
  z zasad¹ równoœci stron praktykach Wynajmuj¹cych wobec Najemców,
 4. Propagowanie dobrych praktyk handlowych
  w szczególnoœci w zakresie stosunku najmu,
 5. Koordynacja dzia³añ Najemców oraz reprezentowanie Najemców w kontaktach
  z Wynajmuj¹cymi i innymi organami administracji publicznej,
 6. Wspieranie Rad Najemców lub innych zrzeszeñ najemców w poszczególnych obiektach handlowych,
 7. Dba³oœæ o przestrzeganie etyki i podnoszenie standardów we wspó³pracy i codziennych kontaktach z Wynajmuj¹cymi,
 8. Opiniowanie nowych projektów,
 9. Wymiana doœwiadczeñ, szkolenie i integracja cz³onków organizacji Najemców,
 10. Tworzenie grup zakupowych m.in. w zakresie zakupu mediów, us³ug informatycznych, us³ug wykoñczenia wnêtrz.
Aktualnoœci                        (606) 243-8950
12.05.2013
11 czerwca 2013 seminarium PSNPH
„Jak skutecznie egzekwowaæ swoje prawa ..."

czytaj wiêcej..

16.04.2013
Boom na oszczêdzanie - portret polskiego konsumenta w trudnych czasach
czytaj wiêcej..

28.01.2013
W 2013 roku Najemcy planuj¹ wiele nowych inwestycji
czytaj wiêcej..
Kontakt dla mediów
Wioleta Tomaszewska / PR Specialist
tel: +48 784 349 114
e-mail: biuro-prasowe@psnph.pl


(713) 664-4223            (219) 250-0168             premisal             709-705-0154            (601) 299-6782                                                                            Copyright © 2010 PSNPH       201-537-8727