Polyco Service
o firmie
realizacje
(905) 404-4940 cenniki
651-730-9535
Szanowni Pañstwo,

Mamy przyjemno¶æ zaprezentowaæ ofertê firmy Polyco Service, dzia³aj±cej na rynku od 1994 roku,
specjalizuj±cej siê w monta¿u szlabanów i automatyki do bram na terenie Warszawy oraz ca³ej Polski.
S³u¿ymy informacj± techniczn± i rad±, pocz±wszy od projektu po terminow± dostawê i monta¿ oferowanych produktów. Zapewniamy urz±dzenia wysokiej jako¶ci, potwierdzone norm± ISO 9001 i znakiem CE renomowanych producentów polskich i zagranicznych, takich jak:

CAME, V2, FADINI, NICE, FAAC, BENINCA, SPIN, BFT, DITEC - NOVOTECNICA, O`KEY,
NORMSTAHL, HÖRMANN, WI¦NIOWSKI, KRISPOL, DTM, RIB, GFA, ELMES,
LIFE, APRIMATIC, PROTECO, SOMFY, SOMMER i innych.

Prowadzimy us³ugi serwisowe i gwarantujemy poprawno¶æ dzia³ania w zakresie szlabanów i bram na terenie Warszawy i ca³ej Polski. Posiadamy tak¿e w³asny magazyn typowych produktów i czê¶ci. 

W naszej ofercie handlowej znajduj± siê poni¿sze produkty:

 szlabany, tripody, kolczatki, systemy parkingowe
 blokady parkingowe rêczne i automatyczne
 s³upki, znaki drogowe, oznakowanie poziome
 automatyka do bram skrzyd³owych, przesuwnych gara¿owych      przemys³owych oraz drzwi automatycznych
 piloty oraz akcesoria do szlabanów i bram
 czytniki kart zbli¿eniowych, czytniki dalekiego zasiêgu

Zapewniamy:

 monta¿ oraz konserwacjê oferowanych urz±dzeñ
 serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W¶ród naszych odbiorców znajduj± siê najwy¿sze urzêdy pañstwowe, ministerstwa, jednostki wojskowe, agencje, instytucje pañstwowe, fabryki, zak³ady przemys³owe, szpitale, osiedla, wspólnoty mieszkaniowe oraz odbiorcy indywidualni - miêdzy innymi:

Kancelaria Premiera Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Metro Warszawskie, Mercedes-Benz,
Instytut Techniki Budowlanej, Biuro Ochrony Rz±du, MSWiA, Stra¿ Miejska, Agencja Mienia Wojskowego,
Urz±d Dzielnicy Wola, RWE - STOEN, PZU, PKP-Centralny, PKS, Stalexport - Centrostal, Alcatel Polska,
Schindler Polska, CPC AMINO, GERDA – HYDOMAT, Agencja Ochrony JUWENTUS, CSK WAM, 
Zak³ady Przemys³u T³uszczowego, ZREMB, Stocer - Konstancin, Italian Fashion, Jupiter Centrum - Warszawa, Aeroklub Warszawski, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Drukarnia AGORY, Euro ZOO, Technokabel, LEK.

Wszystkie pytania dotycz±ce oferowanych przez firmê POLYCO SERVICE urz±dzeñ prosimy
kierowaæ drog± telefoniczn±, faksem, e-mailem lub listownie.
Polyco Serwis


(509) 499-5400


(760) 846-1125


foto_04_polycoservice
o firmie
815-908-2076
serwis
822-748-3766 6164548204
s³owa kluczowe: Came, Faac, Fadini, Nice, Bennica, Wi¶niowski, Hörmann, Normstahl, Krispol, Bft, Okey, V2, Spin, Ditec - Novotecnica, Dtm, Rib, Gfa, Elmes,  Kolczatki, S³upki, Piloty, Bramy, Automatyka, Tripody, Znaki, Drogowe, Serwis, Konserwacja, Naprawa, Progi, Zwalniaj±ce, szlabany, Warszawa, Blokady, Parkingowe, Bramy zabytkowe.