Pokladní a informaèní systém pro úspì¹né restaurace a hotely
PROÈ ÚSPÌ©NÉ7804674169


 

RESTAURACE

 

BARY A PIVNICE

 

KAVÁRNY A CUKRÁRNY

 

HOTELY A PENZIONY

 

JÍDELNY A BISTRA

 

MALOOBCHOD A SLU®BY
Klíèové vlastnosti
Funkèní

Funkèní

Pùsobí na na¹em trhu více ne¾ 12 let, mnoho referencí vyhlá¹ených podnikù

Univerzální

Univerzální

Podporuje v¹echny bì¾né OS - Windows, Linux, Apple, Android a dal¹í

Svobodný

Svobodný

®ádné mìsíèní poplatky a omezení na poèty pokladen, stolù, polo¾ek apod.

Individuální

Individuální

Pøizpùsobení systému od malých kaváren po velké øetìzce restaurací

Oblíbený

Oblíbený

Intuitivní, vizuálnì pøehledné a srozumitelné u¾ivatelské rozhraní

Novátorský

Novátorský

Neustálý vývoj, sledování trendù a reakce na po¾adavky èeského prostøedí
Na¹i zákazníci
4pokoje

4pokoje

THE ERIN'S FLAG Irish Pub

THE ERIN'S FLAG Irish Pub

Bar, který neexistuje

Bar, který neexistuje

Konfit restaurant & wine

Konfit restaurant & wine

Metro Music Bar

Metro Music Bar

Momenta café

Momenta café

Bar Cobra

Bar Cobra

Veletrhy Brno

Veletrhy Brno

Super Panda Circus

Super Panda Circus

Výèep Na Stojáka

Výèep Na Stojáka

FUSION pokladní systémy (EET)
pro hotely, restaurace, maloobchod a slu¾by

FUSION je pokladní systém urèený pro hotely, restaurace, jídelny, kavárny, maloobchod a slu¾by. Integruje v sobì komplexní systém ubytovacího a restauraèního provozu, skladového hospodáøství a systém mana¾erského dohledu nad provozem.

FUSION nemá ¾ádná omezení, neplatíte ¾ádný mìsíèní poplatek a mù¾ete tedy plnì vyu¾ívat neomezený poèet pokladen, stolù, receptur, karet zbo¾í, zamìstnancù a smìn.

FUSION pùsobí na na¹em trhu ji¾ více ne¾ 12 let a podporuje v¹echny bì¾né platformy (Windows, Linux, Apple iOS, Android) a zaøízení (PC, tablety, mobilní pokladny, telefony).

Elektronická evidence tr¾eb (EET) platná od 1. prosince 2016 je pokladním systémem FUSION podporována vèetnì pøípadných zmìn legislativy a technických parametrù.
 

Pokladní systémy FUSION - informaèní letákPokladní systémy FUSION - informaèní leták restaurace (nebo JPG)

Pokladní systémy FUSION - informaèní letákPokladní systémy FUSION - informaèní leták HoReCa (nebo (508) 835-5352)

 

Pokladní systém FUSION v sobì zahrnuje v¹e potøebné pro komplexní management provozu - není nutné dokupovat ¾ádné moduly èi roz¹íøení - systém Vám ihned umo¾ní evidovat:

Pøínos pokladního systému FUSION

Nasazení gastronomického pokladního HoReCa systému FUSION ve Va¹em provozu pøinese úsporu finanèních prostøedkù a pøesnou kontrolu nad jeho chodem.

Úspory finanèních prostøedkù se mohou pohybovat a¾ v øádu desítek procent! Návratnost vlo¾ených prostøedkù do systému se dá odhadovat na mìsíce - témìø okam¾ité úspory je dosa¾eno pøesnou skladovou evidencí. Dal¹í úspory vyplynou dodr¾ováním technologické káznì. Na stranì pøíjmù potom evidence a statistiky stuktury pøíjmù umo¾ní pøesnìj¹í cílení nabízeného sortimentu - vidíte nejen to, ¾e Vá¹ provoz má tr¾bu XXX Kè ale také to, na èem tato tr¾ba vznikla, co se prodává nejvíc, kdo a kde tuto tr¾bu realizoval - od èí¹níka, pøes kuchaøe a¾ po konkrétní stùl na konkrétním provoze. Pro vá¾né zájemce mo¾nost pøedvedení systému v praktickém provozu, pro dealery systému ¹kolení ZDARMA.

Výhodou oproti konkurenci je, ¾e se celý systém provozuje v oknì internetového prohlí¾eèe - tzn. není potøeba na jednotlivé poèítaèe cokoli instalovat, jedná se o webovou aplikaci. V provozu je mo¾no pokladní systém FUSION nasadit formou samostatné lokální instalace nebo formou vzdálené instalace. Vzdálená instalace mù¾e být vhodná pro vìt¹í poèet provozoven jednoho a tého¾ provozovatele (sí» hotelù èi restaurací). Lokální instalace je výhodnìj¹í z pohledu nezávislosti na sí»ovém (internetovém) pøipojení.

Pokladní systémy pro hotely

V provozu je nasazen terminál recepèní - recepèní má pøehled o stavu pokojù a rezervací, snadno provádí ubytování èi odubytování hostù, prodej z minibarù èi drobný prodej na recepci. Vedoucí recepce má pak plnou kontrolu nad úètem hosta, který mù¾e být díky provázanosti s gastronomickou èástí natì¾ován tøeba pøímo úèty z restaurace.

Majitel hotelu má pak v pøehledných statistikách pøehled o tr¾bách na jednotlivých smìnách, za urèité období, obsazenosti hotelu. Nabízíme i pøímé propojení na IP ústøedny ASTERISK a tím obrovskou úsporu nákladù za telefon.

Pokladní systémy pro restaurace a jídelny

V provozu jsou nasazeny PC pokladní terminály a kuchaøské terminály nebo tiskárny. Manager (provozní nebo majitel) má pøesný pøehled o stavu skladù, vývoji tr¾eb a profitabilitì jednotlivých pokrmù a celé restaurace.

Personál kuchynì má jasnì definovaná pravidla z èeho a jak vaøit a zároveò má mo¾nost kdykoliv si pøipomenout recepturu èi vizuální vzhled jídla na dotykové obrazovce.

Obsluhující personál má k dispozici pøehlednou pokladnu a odpovìdnost za vlastní sklad.

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT PRODEJCE POKLADNÍHO SYSTÉMU FUSION JI® DNES!

SOUHLASÍM
Tento web pou¾ívá k poskytování slu¾eb a analýze náv¹tìvnosti soubory cookie. Pou¾íváním tohoto webu s tím souhlasíte.