¡@
¡@
¡@
¶§·¥³B²z¡þµw½è¶§·¥³B²z±M·~¼t

¡@¡@1991 ¦~ 9 ¤ë    ¥»¤½¥q³Ð¥ß©ó¥xÆW¥x«n, ±Mªù±q¨Æ¾T¦Xª÷, ¾TÀ½«¬«~, ¦UºØÁë³y¤Îű³y²£«~ªº¶§·¥³B²z. ³Ð¥ß¤§ªì¶È¦³­û¤u10¾l¤H, ¦ý¥H¦Û°Ê¤Æªº¾÷¾¹³]³Æ¥N´À¶Ç²Î¤H¤u, §ó»â¥ý·~¬É¾É¤J¦h¶µ«~ºÞ»ö¾¹¤Î³]³Æ, ¥H¤Î¦U¶µÀô«O³]¬I, ¦b³Ð¥ßªì´Á§YÀò±o«È¤á¤Î·~¬Éªº¨Îµû.

  • 1992¦~   ©ó­ì¥Í²£½u®Ç¼W³]¶§·¥µo¦â³]³Æ, ´£¨Ñ«È¤á§ó¦h¼Ë¤Æªº¿ï¾Ü.
  • 1995¦~   ¥»¤½¥q¦]À³¥«³õ¤Î«È¤áªº»Ý¨D¼W³]µw½è¶§·¥³B²z¥Í²£½u¤@±ø. ´£¨Ñ«È¤á«~½è§ó¬°Àu¨}ªº²£«~.
  • 2001¦~   ¦]À³¥«³õ»Ý¨D¤Î¼W¥[²£«~ªþ¥[»ù­È, ¥»¤½¥q¼W³]¥þ¦Û°Ê¦Q±¾¦¡¼Q¨F³]³Æ¨â®M.
  • 2006¦~   ¥»¤½¥q­±¹ï°ê»Ú¤Î°ê¤ºªºÄvª§,ªÃ«ù¡¨´£¤É«~½è ªA°È«È¤á¡¨ªº©v¦®, ¤Q¾l¦~¨ÓÂǥѤ£Â_¼W¥[³]³Æ, ¤Þ¶i°ê¤º¥~³Ì·sªº¥Í²£¸ê°T¨Ã«ùÄò¹ï²£«~«~½èªº´£¤É§@§V¤O,¨Ã©ó¼sªFªF²ð¦a°Ï³]¥ß·s¼t,´NªñªA°È¼sªF¦a°Ï¼s¤j«È¤á,¥H¹F¨ì³Ð³y§Q¼í, ¤À¨É«È¤áªº³Ì²×¥Ø¼Ð.
  • 2007¦~   ¥»¤½¥q¥¿¦¡³q¹L¢×¢á¢Ý¡Ð¢¸¢¯¢¯¢°°ê»Ú«~½è«OÃÒ¨î«×»{ÃÒ,´Á¥H§ó°ªªº«~½è´£¨Ñ°ê¤º¥~¼s¤j¥Î¤á§óºë¨}ªº²£«~.
¡@
¡@

                                                 ©2007 (365) 448-0334  ·s¶¶¹ê·~ªÑ¥÷¦³­­¤½¥q  All Rights Reserved
                                                              ¥xÆW¼t¡G¥x«n¿¤¤¯¼w¶m¤¯¸q§ø¸qªL¸ô 162 «Ñ 1 ¸¹
                                                                              ¹q¸Ü¡G886-6-270-2791    ¶Ç¯u¡G886-6-270-2788

                                                              ¤j³°¼t¡G¼sªF¬ÙªF²ð¥«Á±^Âí±ä¼Ö·s³ò§ø
                                                                              ¹q¸Ü¡G86-769-87136299    ¶Ç¯u¡G86-769-87136199
                                                                              E-mail:shinsun06@gmail.com