Witamy na stronie internetowej ZNTK O³awa

Zak³ad Naprawczy Taboru Kolejowego „O³awa" Sp. z o.o. - firma o ponad 75-letniej tradycji - jest renomowanym us³ugodawc± w zakresie napraw i modernizacji taboru kolejowego.

Zak³ad powsta³ w 1946 r. jako Wydzia³ Wagonowy ZNTK Wroc³aw.

Pocz±tkowo zak³ad zajmowa³ siê produkcj± odlewów ¿eliwnych i czê¶ci zamiennych do naprawy taboru kolejowego. Od 1958 r. rozpoczêto remonty cystern i wagonów towarowych. Obecnie nasza specjalizacja to modernizacje wagonów towarowych oraz ich naprawy i przegl±dy okresowe.


W 1996 roku, w wyniku restrukturyzacji ZNTK Wroc³aw, powsta³ Zak³ad Naprawczy Taboru Kolejowego „O³awa" spó³ka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±.

W 2005 roku ZNTK „O³awa" Sp. z o.o. wraz z LRS Leipzig GmbH za³o¿yli spó³kê LRS Polska Sp. z o.o. z siedzib± w O³awie, która ju¿ w 2006 roku otrzyma³a ¦wiadectwo „Railion Deutschland AG" dopuszczaj±ce LRS Polska Sp. z o.o. do wykonywania napraw taboru kolejowego zgodnie z norm± DIN, TRF oraz przepisami DB AG.

ZNTK „O³awa” Sp. z o.o. w roku 2010 uzyska³a ¦wiadectwo "DB Schenker Rail GmbH / VPI" dopuszczaj±ce do wykonywania napraw taboru kolejowego zgodnie z EBO, normami EN / DIN oraz przepisami VPI  w zakresie zestawów ko³owych.

Rok 2011 przyniós³ wiele zmian dla Spó³ki, która wesz³a do struktur Greenbrier Europe i wespó³ z Wagony ¦widnica S.A. tworzy europejsk± grupê w ramach Greenbrier Companies.

Obecnie Spó³ka d±¿y do umocnienia swojej pozycji rynkowej, stawiaj±c na jako¶æ i nowoczesno¶æ, a dziêki wykwalifikowanej kadrze, ró¿norodno¶ci ¶wiadczonych us³ug, terminowo¶ci wykonywanych zleceñ oraz mo¿liwo¶ciom technicznym jeste¶my w stanie spe³niæ oczekiwania ka¿dego Klienta.

Zapraszamy do wspó³pracy!

(346) 242-2349